Streszczenia zjazdowe

Zasady redagowania streszczeń zjazdowych

Zgłoszenie streszczeń przygotowanych w języku polskim do zamieszczenia w materiałach zjazdowych odbywać się będzie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu www.zjazdptfarm.umb.edu.pl. Zarejestrowany uczestnik otrzyma na podany poprawnie adres e-mailowy komunikat potwierdzający rejestrację wraz z linkiem dostępu do programu streszczeniowego. Streszczenie pracy wraz z tytułem, rysunkami, wzorami chemicznymi i wykresami w formie gotowej do publikacji nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. Nadesłane streszczenia powinny być przygotowane w edytorze tekstu (MS Word 2000 i nowsza wersja), w zachowanym jako plik z rozszerzeniem *.doc. lub *.docx. Imię i nazwisko osoby dokonującej prezentacji należy wyróżnić przez podkreślenie oraz w formularzu rejestracji zaznaczyć formę prezentacji i nazwę sekcji. Streszczenia przygotowane w sposób niezgodny z podanymi wytycznymi będą automatycznie odrzucane. Organizatorzy przypominają, że Autor/Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowanego streszczenia gotowego do druku.

Informujemy, że zarejestrowany uczestnik może prezentować
tylko jeden komunikat zjazdowy

 

Wymagania redakcyjne do streszczeń zjazdowych:

Edytor tekstu MS Word 2000 lub nowsza wersja
Czcionka Times New Roman CE
Marginesy lewy, prawy, górny i dolny - 2,5 cm, wyrównanie dwustronne
Odstępy między wierszami 1,0
Tytuł streszczenia duże litery, 12 pkt, pogrubiony, wyśrodkowany
Autorzy (imię, nazwisko) 12 pkt, pogrubione, (autor prezentujący - podkreślenie), wyśrodkowane
Afiliacja Katedra/Zakład, wydział (instytut), uczelnia, apteka (bez adresu) - 12 pkt, wyśrodkowane
Adres e-mail autora prezentującego 12 pkt, kursywa, wyśrodkowany
Tekst streszczenia 12 pkt, wyjustowany
Zdjęcia, ryciny, wzory format .jpg (300 dpi)

Wzór streszczenia zjazdowego (wersja WORD i PDF).

Wykonanie strony: Beata Herman